Ochrana soukromí

Společnost Astron Buildings S.A. se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí popisuje, jak společnost Astron Buildings S.A. zpracovává a používá osobní údaje, které od vás obdrží v souvislosti s tímto webem, a jak nás můžete kontaktovat, pokud máte další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů.

Společnost Astron Buildings S.A. shromažďuje a ukládá osobní údaje, například jméno, adresu, e-mail, adresu IP a telefonní číslo, které nám zasíláte, abyste od nás získali personalizovanou nabídku či informace. Tyto osobní údaje nám pomáhají zpracovat Vaši žádost.

Kromě výše uvedeného použití a účelů můžeme také využít vaše osobní údaje pro správu a vylepšení tohoto webu, našich interních záznamů, statistické analýzy a (pokud je to možné), dokončení objednávek produktů a / nebo kontaktování ohledně prodejů a jako součást našich postupů pro vztahy se zákazníky.

Sběr osobních údajů společnosti Astron Buildings S.A. je založen na potřebě provádět výše uvedené procesy a rovněž na legitimním zájmu provádět s pomocí těchto údajů vylepšení a analýzy, jakož i záměru poskytnout lepší služby a konkrétnější informace.

Pro uvedené účely mohou být osobní údaje převedeny na jiné společnosti skupiny Astron po celém světě (mohou být umístěny mimo EU/EEA, Evropský hospodářský prostor), které mohou mít v některých případech nižší stupeň ochrany než že v rámci EU/EHP, jako je Rusko, další země SNS a země Afriky. Při přenosu osobních údajů do zemí mimo EU/EHP používá společnost Astron Buildings S.A. standardní smluvní ustanovení schválené Evropskou komisí s cílem zajistit dostatečnou úroveň ochrany vašich osobních údajů. Standardní smluvní doložky lze nalézt na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Osobní údaje, které jsou shromažďovány a uchovávány, jsou využívány výhradně společnostmi v rámci skupiny Astron. Výjimkou jsou následující subjekty:

  • subjekty specifikované zákonem;
  • kupující nebo potenciální budoucí kupující skupiny Astron;
  • poskytovatelé služeb jmenovaných společností Astron Buildings S.A., kteří poskytují služby spojené s touto stránkou nebo jejími funkcemi, ale pouze v nezbytném rozsahu - například náš dodavatel služeb IT, který hostí, vyvíjí a nabízí podporu pro tuto webovou stránku;
  • partneři Astronu v souvislosti s vašimi požadavky na našich webových stránkách.

Společnost Astron Buildings S.A. přijme opatření na ochranu všech osobních údajů převedených na třetí stranu nebo do jiných zemí v souladu s platnými zákony o ochraně dat a jak je uvedeno výše.

Společnost Astron Buildings S.A. uchovává osobní údaje tak dlouho, dokud to je nezbytné pro splnění účelu, pro který byla data shromážděna. To znamená, že společnost Astron Buildings S.A. smaže vaše osobní údaje, pokud již tato data již nejsou potřeba pro zpracování žádosti, objednávky nebo pro správu vašeho účtu nebo našeho vztahu s klientem. Anonymizované statistiky mohou být nadále uloženy. Pro podrobnosti se prosím obraťte na kontaktní osobu uvedenou níže.

Můžete kdykoli požádat o opravu nebo vymazání vašich osobních údajů. Upozorňujeme však, že smazání by mohlo znamenat, že společnost Astron Buildings S.A. nebude moci zpracovávat Vaše žádosti, objednávky nebo že váš účet expiruje. Máte právo požadovat kopii vašich osobních údajů z našeho záznamu. Máte právo požadovat omezení používání vašich osobních údajů (například pokud považujete údaje za nesprávné) nebo ukončení používání vašich osobních údajů (například pokud jde o využití dat pro zlepšení webových stránek společnosti Astron S.A.). Jste oprávněni požadovat osobní údaje použité k zpracování objednávky, spravování vašeho účtu nebo klientského vztahu ve strojově čitelném formátu, který máte právo převést na jiného správce údajů. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Vaše odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které jste provedli dříve, než jste svůj souhlas odvolali.

Mohou existovat podmínky nebo omezení vašich práv. Není například garantované právo na přenositelnost dat v konkrétním případě - závisí to na konkrétních okolnostech zpracování.

Společnost Astron Buildings S.A. odpovídá za zpracování vašich osobních údajů. Žádosti o uplatnění vašich práv uvedených výše je možné zaslat na adresu Astron Buildings SA, Simone Cabral, 34 Route d'Ettelbruck, 9230 Diekirch, Lucembursko v obálce označené “Attn.: Astron GDPR coordinator”. Rovněž můžete také poslat e-mail na adresu gdpr@astron.biz s předmětem „To the regional GDPR coordinator”.

Pokud máte stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Astron Buildings S.A., máte právo tuto nespokojenost oznámit Komisi pro ochranu osobních údajů Astron Buildings S.A.


Privacy Policy

Astron Buildings S.A. is committed to protecting your personal data. This privacy notice describes how Astron Buildings S.A. processes and uses the personal data that we receive from you in connection with this website and how you can contact us if you have additional questions regarding our processing of your personal data.

Astron Buildings S.A. collects and stores personal data, for example name, address, email, IP address and telephone number that you submit in order to obtain information from us. This personal data helps us to process your request for information.

In addition to the above mentioned use and purposes, we may also use your personal data to administrate and improve this website, for our internal records, for statistical analysis and (if applicable), to complete your product orders and/or to contact you regarding sales and as a part of our customer relation procedures.

Astron Buildings S.A.’s collection of personal data is based on the need to carry out the processes stipulated above. To the extent that Astron Buildings S.A. uses the personal data to improve this website or for analysing statistics, the basis for collection of data is Astron Buildings S.A.’s legitimate interest to conduct such improvements and analysis as well as the intention to provide you a better service and more specific information.

For the stated purposes, personal data may be transferred to either other Astron companies in countries around the world (which may be located outside the EU/EEA, European Economic Area) which in some cases may have a lower level of protection than that within the EU/EEA, such as Russia, further CIS countries and Africa countries. When transferring personal data to countries outside the EU/EEA, Astron Buildings S.A. uses standard contractual clauses approved by the European Commission to ensure a sufficient level of protection for your personal data. The standard contractual clauses can be found via the following link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

The personal data that is collected and stored is exclusively used by companies within the Astron, except in the following cases where we may submit the data to recipients parties:

  • When required by law;
  • To a buyer or a potential future buyer of our business, and/or;
  • To an Astron partner in connection with your requests on our website, and/or;
  • To service providers appointed by Astron Buildings S.A. who provides services connected to this website or its functions, but only to the extent it is necessary in order to provide these services – for example our supplier of IT service provider(s) which hosts, develops and offers support for this website.

Astron Buildings S.A. will take measures to protect all personal data transferred to such third party, or that has been transferred to other countries, in accordance with applicable data protection laws and as stated above.

Astron Buildings S.A. stores the personal data as long as it is necessary to fulfil the purpose for which the data has been collected. This means that Astron Buildings S.A. deletes your personal data when such data is no longer necessary to process a request, an order or to administrate your account or our client relationship. Statistics which has been anonymised may be saved thereafter. For details please ask your Astron contact about the retention times.

You may at any time request rectification or erasure of your personal data. However, please note that deletion could mean that Astron Buildings S.A. cannot process requests or orders, or that your account expires. You have the right to request a copy of your personal data from our record. You have the right to request a limitation of the use of your personal data (for example if you deem the data to be incorrect) or the termination of use of your personal data (for example as regards the use of the data to improve Astron Buildings S.A.’s website). You are entitled to request the personal data used to process an order, to administrate your account or our client relationship in a machine-readable format which you are entitled to transfer to another data controller. If processing of your personal information is based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. Your withdrawal will not affect the lawfulness of the processing carried out before you withdrew your consent.

There may be conditions or limitations to your rights. It is therefore not certain for example you have the right of data portability in the specific case - this depends on the specific circumstances of the processing activity.

Astron Buildings S.A. is responsible for the processing of your personal data, and requests to exercise your rights as stated above shall be addressed to Astron Buildings S.A., Simone Cabral, 34 Route d’Ettelbruck, 9230 Diekirch, Luxemburg in an envelope marked with “Attn.: Astron GDPR coordinator”. Additionally you can also send an email to gdpr@astron.biz with the subject “To the regional GDPR coordinator”.

If you have a complaint regarding the processing of your personal data by Astron Buildings S.A. you are entitled to report such dissatisfaction to Commission Nationale pour la Protection des Données, the supervisory authority for the personal data processing Astron Buildings S.A.